Generelle vilkår for Leverandør

1. Generelt

1. Disse generelle vilkårene (heretter “Avtalen“) gjelder for selskap (heretter “du” eller “deg“) som har inngått avtale med FLXBL AS, (heretter “vi” eller “oss“) om bruk av vår digitale plattform (“Tjenesten“) for å tilby treningstjenester.

2. Tjenesten

1. Tjenesten består av en digital plattform som retter seg mot to grupper: (1) selskap som tilbyr og leverer treningstjenester og (2) brukere som er privatpersoner som søker, booker, ber om og bruker treningstjenestene. Søk, tilbud, booking og betaling skjer gjennom Tjenesten. Du er selv ansvarlig for å levere treningstjenestene du tilbyr.

2. Når en bruker har booket en treningstime eller -kurs inngås en bindende avtale mellom brukeren som kjøper og deg som leverandør av treningstjenesten. Avtalens innhold, inkludert pris, bestemmes av det du skriver i tilbudet, som brukeren aksepterer ved booking, sammen med bestemmelsene i disse vilkårene om betaling, avbestilling/kansellering og endring av treningstilbud. Vår rolle er å formidle kontakt mellom deg og brukere, og du er innforstått med vi ikke er part i avtalen om levering av treningstjenesten. Du selv er ansvarlig for å levere treningstjenesten til brukerne som aksepterer de tilbud du oppretter gjennom Tjenesten.

3. Tjenesten gir deg mulighet til å tilby trening til brukere av vår Tjeneste i ditt nærmiljø. Du oppretter selv det treningstilbudet du ønsker. Treningen gjennomføres ved at du møter deltakerne fysisk på avtalt tidspunkt og lokasjon enten innendørs eller utendørs, og leder den treningen som er avtalt. Trening kan bestå av enten enkeltstående økter eller kurs. Hver treningsøkt skal ha minimum 3 deltakere, mens du kan fastsette den øvre grensen selv.

3. Registrering

1. For å bruke Tjenesten til å tilby treningstjenester må du ha inngått en skriftlig avtale med oss, og herunder akseptere disse vilkårene. Det er bare selskap (enkeltmannsforetak, aksjeselskap o.l.) som kan inngå slik avtale med oss. I tillegg til å ha inngått avtale med oss, må også hver enkelt fysisk person som skal opptre som trener på vegne av deg som selskap godkjennes av oss. Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen du oppgir når du søker om godkjenning av trenere er korrekt og du plikter å gi oss beskjed ved eventuelle endringer.

2. De fysiske personene som opptrer som trenere må være myndige og ha en allmenn god helsetilstand. Vi stiller som utgangspunkt ingen formelle krav til trenere, men i den grad loven åpner for det kan vi likevel stille krav om fremvisning av politiattest uten anmerkninger. Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og avslå søknader om godkjenning av trenere på fritt grunnlag. Vi forbeholder oss også rett til å trekke tilbake godkjenninger.

3. Trenere som er godkjent av oss skal opprette en personlig brukerkonto i Tjenesten. Tilgangen til brukerkontoen skal ikke deles eller overdras til andre. Du vil alene være ansvarlig for all aktivitet som skjer på de brukerkontoer som er tilknyttet deg, herunder at all informasjon er korrekt og oppdatert. Dersom du mistenker at uvedkommende har fått tilgang til brukerkontoer må du umiddelbart varsle oss. Vi forbeholder oss retten til å stenge tilgangen til Tjenesten eller treffe andre rimelige tiltak for å hindre videre misbruk dersom vi mistenker at uvedkommende har fått tilgang. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart som mulig.

4. Treningstilbud og Kansellering

1. Det er tre ulike former for treningstilbud du kan velge å opprette: enkeltstående treningsøkt, gjentakende treningsøkt eller kurs. Når du oppretter en treningsøkt eller et kurs må du angi fullstendig og riktig informasjon om hva slags trening som tilbys, den totale prisen og regler eller krav som brukerne må forholde seg til, samt tid og sted for gjennomføring.

2. En treningsøkt eller et kurs må opprettes senest 6 timer før oppstart. Et kurs kan vare opptil 4 måneder og ha maksimalt 3 økter per uke og 40 økter totalt. Dersom det ikke er noen påmeldte deltakere til treningen 1 time før oppstart av en treningsøkt eller et kurs, vil treningstilbudet automatisk bli kansellert. Trener vil bli varslet.

3. Dersom du kansellerer flere enn to treningsøkter i måneden, vil vi kunne suspendere din(e) brukerkonto i de påfølgende 30 dagene. Kansellering skal gjøres så tidlig som mulig før oppstart av treningsøkta. Adgangen til å endre treningsøkter/aktiviteter skal bare benyttes der det er nødvendig, og endringer må senest være gjennomført før utløpet av avbestillingsfristen for kjøperne. Deltageren vil da bli varslet og ha mulighet til å avbestille.

4. Øvrige regler om brukere og treneres rett til å avbestille, endre og kansellere treninger fremgår av de generelle vilkårene for brukere (kjøpere) punkt 4.

5. Priser og betaling

1. Du fastsetter selv prisen for de treningstilbudene du oppretter gjennom Tjenesten, men minsteprisen per deltaker er 30kr. Du har ikke lov å kreve betaling utover den prisen som fastsettes og som tilbys brukere gjennom Tjenesten. Dersom brukeren må betale inngangspenger for å få tilgang til den lokasjonen der treningen skal gjennomføres, må du spesifisere dette tydelig i beskrivelsen av timen når du oppretter tilbudet.

2. Betaling skjer ved at kjøpere av trening betaler den fastsatte prisen til oss. Vi mottar betalingen på dine vegne og overfører beløpet for gjennomførte treninger videre til deg med et fradrag på 10 % av den fastsatte prisen. Med mindre annet er avtalt, skjer utbetaling for gjennomførte treninger samlet og etterskuddsvis ved bestemte intervaller. Vi forbeholder oss rett til å motregne eventuelle krav vi måtte ha mot deg.

3. Vi benytter Stripe, Inc. som leverandør av vår betalingsløsning og utbetaling skjer til den Stripe-kontoen som er knyttet til treners brukerkonto i Tjenesten. Du er selv ansvarlig for å sørge for at brukerkonto(er) i Tjenesten er knyttet til riktig Stripe-konto. Vi tar ikke ansvar for å kontrollere kontoopplysninger.

4. Hver av partene er ansvarlig for egne kostnader som måtte oppstå i forbindelse med utøvelsen av sine plikter etter denne Avtalen, herunder presiseres det at du selv er ansvarlig for alle kostnader som knytter seg til den treningstjenesten du leverer. Du er selv ansvarlig for å overholde egne forpliktelser knyttet til rapportering og betaling av skatter og avgifter, inkludert mva.

6. Personvern

1. Ved inngåelse av Avtalen med oss bekrefter du og innestår for at hver fysisk person som skal opptre som trener på vegne av deg, og som oppretter en brukerkonto har gitt samtykke til at vi eller andre selskap i samme konsern registrerer, lagrer og bruker personopplysninger om slike trenere, som for eksempel navn, fødselsdag, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsopplysninger og lignende. Det samme gjelder for opplysninger om slike personers bruk av Tjenesten (herunder treningshistorikk og tilhørende aktiviteter) samt andre opplysninger som er nødvendig for at vi kan administrere bruken av Tjenesten eller informere om tilknyttede tjenester fra oss.

2. Du skal videre sørge for og bekrefter at samme personer som nevnt i pkt. 1 har samtykket til at vi, eller andre selskap i samme konsern, behandler personopplysninger om slike personer i løpet av denne avtalen, og for en rimelig periode etter opphør av den, i den grad det er nødvendig for juridiske, personalmessige, administrative eller andre relevante forretningsformål. Dette inkluderer behandling av særlige kategorier av personopplysninger som definert i gjeldende personvernlovgivning, samt eventuelt informasjon knyttet til opplysninger om straffbare forhold, dersom dette er relevant.

3. Vi vil behandle personopplysninger og data som nevnt i dette punkt 6 i tråd med gjeldende lovgivning og som beskrevet i vår personvernpolicy. For mer informasjon om hvem som er behandlingsansvarlig for personopplysninger som vi behandler som ledd i din avtale med oss, hvordan vi ivaretar ditt personvern og kontaktinformasjon mv., se vår personvernerklæring her.

7. Eierskap og rettigheter

1. Alt innhold, materiale og data som du får tilgang til gjennom Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, varemerker, tekst og bilder osv. (“Innhold“), tilhører oss og/eller de vi utleder våre rettigheter fra. Det er forbudt å kopiere, endre eller på annen måte benytte Innhold uten vårt samtykke.

8. Dine plikter

1. Du skal bruke Tjenesten i samsvar med lov, forskrift og de til enhver tid gjeldende vilkårene i denne Avtalen. Du skal også overholde alle krav i lov, forskrift og avtaler med tredjeparter som er relevante for den treningstjenesten du tilbyr, for eksempel, avtaler om bruk av lokasjoner. Bruk av utstyr og tredjepartstjenester i treningstjenesten skal være i samsvar med de vilkår som gjelder for slikt utstyr og slike tjenester.

2. Du skal ikke på noen måte bruke eller forsøke å bruke Tjenesten til å utføre straffbar, skadelig, truende, ubehagelig eller upassende aktivitet. Det er ikke tillatt å benytte Tjenesten til andre formål enn å tilby og gjennomføre trening. Det er ikke tillatt å forsøke å overbelaste, hacke eller teste sikkerheten eller konfigureringen på noen av våre systemer.

3. Treningen du tilbyr gjennom Tjenesten skal gjennomføres personlig av de fysiske personene som er registret som trenere og godkjent av oss. Treningstjenesten skal utføres profesjonelt, med høy faglig standard og på en måte som ivaretar sikkerheten til deltakerne. Du er innforstått med at deltakerne vil ha muligheten til å sende inn brukeromtaler som blir publisert i vår digitale plattform. Du har ikke lov til å foreta handlinger for å påvirke slike brukeromtaler.

4. Du bestemmer selv lokasjon for dine treningstilbud, forutsatt at treningen gjennomføres i Norge. Du har ansvar for å sørge for at lokasjonen er egnet og tilgjengelig for trening på det aktuelle tidspunktet. Du er selv ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med å benytte den aktuelle lokasjonen. Hvis deltakerne må betale for å komme inn på området, må det opplyses om dette i treningstilbudet.

5. Vi forbeholder oss retten til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning, stenge din tilgang til Tjenesten eller treffe andre rimelige tiltak dersom vi mistenker eller oppdager noe som etter vårt syn utgjør misbruk av Tjenesten. Som misbruk av Tjenesten regnes blant annet brudd på vilkårene i denne Avtalen, handlinger i strid med lov, truende eller upassende oppførsel overfor brukere. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart som mulig. I perioden Tjenesten er stengt vil du ikke kunne tilby eller gjennomføre treninger.

6. Du skal holde oss skadesløse fra ethvert krav og alle tvister som oppstår (i) mellom deg og tredjeparter (herunder kjøpere av treningstjenester, andre selskap som tilbyr trening, trenere, eiere av lokasjoner, offentlige myndigheter o.l.), eller (ii) mot oss fra tredjeparter som en følge av din bruk av Tjenesten.

9. Ansvarsbegrensinger

1. Vår Tjeneste består av en teknologisk plattform som hjelper brukere og selskap som tilbyr trening med å komme i kontakt med hverandre, inngå avtale og håndtere betaling. Vi er ikke part i avtalen om selve treningstjenesten og kan ikke holdes ansvarlig for forhold som knytter seg til treningen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, personskader, tingsskader, tyveri, tap som følge av at deltakere ikke møter opp til avtalt tid og sted eller andre tap og skader som skyldes deltakernes handlinger.

2. Etterspørselen etter trening vil kunne variere og du er innforstått med at vi kan ikke garantere at vi har registrerte brukere i alle geografiske områder. Du er ikke garantert noen bestemt omsetning eller salgsvolum gjennom Tjenesten.

3. Det kan forekomme opphold eller avbrudd i Tjenesten som følge av feil, vedlikehold og oppdateringer. Vi er ikke ansvarlig for opphold eller avbrudd som skyldes tredjeparter og andre forhold utenfor vår kontroll.

4. Vårt totale erstatningsansvar er begrenset til kr 3000. Du kan ikke kreve dekket indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til, tap som følge av driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste, tap av data eller krav fra tredjeparter.

10. Endringer i avtalevilkår og tjenesten

1. Vi forbeholder oss retten til å kunne gjøre endringer i Avtalen, samt foreta endringer i Tjenestens innhold og funksjonalitet uten å varsle deg.

2. Ved vesentlige endringer til ugunst for deg, vil du bli varslet om endringen. Dette gjelder likevel ikke dersom endringen må gjennomføres for å oppfylle et lovpålegg eller en forpliktelse overfor tredjepart. Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter at endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen.

11. Oppsigelse

1. Begge parter kan si opp Avtalen skriftlig med 14 dagers varsel. Ønsker du å avslutte din bruk av Tjenesten og si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å sende en skriftlig henvendelse til support@flxbl.no. Du kan ikke si opp Avtalen så lenge du har aktive bookinger.

2. Ved opphør av Avtalen slettes treneres brukerkonto og du kan ikke lenger bruke Tjenesten.

12. Forsikring

1. Du må ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra oss som følge av din risiko eller ansvar etter denne Avtalen. Vi kan be deg fremlegge forsikringsbevis.

13. Overdragelse

1. Vi har rett til å overføre din brukerkonto, data og personopplysninger til et annet selskap i samme konsern, eller til en tredjepart dersom dette skjer som ledd i en virksomhetsoverdragelse.

14. Uavhengige parter

1. Ditt forhold til oss er av alminnelig forretningsmessig art. Du er ikke en ansatt hos oss og vi er ikke en agent for deg. Det eksisterer ikke et joint venture eller partnerskap mellom oss.

15. Lovvalg og Jurisdiksjon

1. Denne Avtalen og enhver tvist i forbindelse med Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle konflikter mellom oss og deg skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Kristiansand tingrett som verneting.

16. Kontakt oss

1. Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss, kan du gjerne sende en epost til support@flxbl.no.


Generelle vilkår for brukere

1. Generelt

1. Disse generelle brukervilkårene (heretter “Avtalen“) gjelder for privatpersoners (heretter “du” eller “deg“) registrering og bruk av den digitale plattformen FLXBL (heretter “Tjenesten“) som drives og leveres av FLXBL AS med adresse Sjølystveien 60, H0101, 4610 Kristiansand, Norge og organisasjonsnummer 925 427 918 (heretter “vi” eller “oss“).

2. Ved å ta Tjenesten i bruk aksepterer du å være bundet av denne Avtalen. Hvis du ikke er enig i Avtalen må du ikke ta Tjenesten i bruk.

2. Tjenesten

1. Tjenesten består av en digital plattform som retter seg mot to grupper: (1) selskap som tilbyr og leverer treningstjenester og (2) brukere som er de privatpersoner som søker, booker, ber om og bruker treningstjenestene. Søk, tilbud, booking og betaling skjer gjennom Tjenesten. Selve treningstjenesten leveres av tredjeparter (selskapene som tilbyr trening).

2. Når du booker en treningstime eller -kurs inngås en bindende avtale mellom deg som kjøper og selskapet som tilbyr treningstjenesten. Avtalens innhold, inkludert pris, bestemmes av det som fremgår av tilbudet, som du aksepterer når du gjennomfører en booking, sammen med bestemmelsene i disse vilkårene om betaling, avbestilling/kansellering og endring av treningstilbud. Vår rolle er å formidle kontakt mellom deg og selskap som ønsker å tilby trening. Ved å inngå denne Avtalen bekrefter du at du er innforstått med at vi ikke er part i avtalen om levering av selve treningstjenesten.

3. Tjenesten gir deg som er bruker mulighet til å søke etter, be om, booke og delta på trening gjennomført av trenere i ditt nærmiljø. Treningen gjennomføres ved at du møter treneren og de andre deltakerne på avtalt tidspunkt på avtalt lokasjon enten innendørs eller utendørs. Trening kan bestå av enkeltstående økter eller kurs.

4. Trenere må godkjennes av oss for å kunne opprette en profil i Tjenesten, men vi foretar ingen kontroll eller bakgrunnssjekk av trenere og det stilles ingen formelle krav for å være trener. Unntak kan gjelde dersom lovgivningen krever innhenting av vandelsattest.

3. Registrering

1. For å bruke Tjenesten må du registrere deg og opprette en personlig brukerkonto. Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen du oppgir ved registrering er korrekt og at denne til enhver tid holdes oppdatert, f.eks. ved bytte av betalingskort.

2. Du må være myndig, opptre som privatperson og ha en allmenn god helsetilstand for å kunne registrere en brukerkonto og benytte Tjenesten. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om du oppfyller vilkårene.

3. Din brukerkonto er personlig og skal ikke deles eller overdras til andre. Du vil alene være ansvarlig for all aktivitet som skjer på din brukerkonto. Dersom du mistenker at uvedkommende har fått tilgang til din brukerkonto må du umiddelbart varsle oss. Vi forbeholder oss retten til å stenge din tilgang til Tjenesten eller treffe andre rimelige tiltak for å hindre videre misbruk dersom vi mistenker at uvedkommende har fått tilgang til din brukerkonto. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart som mulig.

4. Booking og avbestilling

1. Kjøp av trening foretas ved at du aksepterer konkrete tilbud om trening i applikasjonen. Når du foretar et kjøp inngås en bindende avtale mellom deg og selskapet som tilbyr treningen. Du kan også be om treningstilbud fra trenere, hvor de vil komme med forslag som du så kan velge å akseptere eller avvise. Etter et kjøp er foretatt vil du motta ordrebekreftelse på oppgitt epostadresse. Kjøpene er unntatt angrerett.

2. I applikasjonen kan du avbestille kjøp du har foretatt. Hvis du avbestiller innen en bestemt tidsfrist før oppstart, får du refundert kjøpesummen eller klipp. For enkeltstående treningsøkter er tidsfristen for avbestilling, 3 timer, mens for kurs og treningsøkter som er etterspurt av brukeren er fristen 72 timer før tidspunktet for oppstart. Du vil ikke få refundert kjøpesummen ved senere avbestilling.

3. Trenere kan kansellere eller foreta endringer i treningstilbud frem til avbestillingsfristen (se punkt 4.2 over). Du vil bli varslet om eventuelle kanselleringer og endringer i trening du har kjøpt og gis mulighet til å avbestille berørte treninger.

5. Priser og betaling

1. Det er gratis å opprette en brukerkonto. Du betaler bare for de treningene du kjøper gjennom Tjenesten. Prisen for de enkelte treningstilbudene fastsettes av selskapene som tilbyr trening og fremgår i applikasjonen. Dersom treningsøkter gjennomføres på et sted hvor det må betales for å få tilgang, skal det opplyses om dette i tilbudet. Trenere har ikke rett til å kreve ytterligere betaling av deg for gjennomføring av trening.

2. Ved å benytte Tjenesten til kjøp av trening gir du oss rett til å belaste ditt betalingskort for alle treninger du kjøper gjennom Tjenesten. Betalingen trekkes fra ditt betalingskort når du kjøper (booker) treningen. Det er ditt ansvar å sørge for at du benytter et gyldig betalingskort med dekning for de kjøp som gjøres gjennom Tjenesten og at du har tilstrekkelig internettforbindelse slik at transaksjonen kan gjennomføres.

3. Din kortinformasjon vil kun være tilgjengelig for vår betalingsleverandør og vil kun benyttes når det er nødvendig for å gjennomføre betalingstransaksjoner. Alle betalingstransaksjoner og kortinformasjon er kryptert med teknologi som holder industristandard. For autorisering av betalingskortet kan betalingsleverandør reservere et mindre beløp på kortet. Beløpet betales tilbake så snart autorisering er gjennomført.

4. Dersom du ikke betaler for Tjenesten innen angitt frist har vi rett til å innkreve beløpet, inkludert forsinkelsesrente og omkostninger, i tråd med forsinkelsesrenteloven og inkassoloven.

6. Personvern

1. Vi vil behandle dine personopplysninger og data i tråd med gjeldende lovgivning og som beskrevet i vår personvernerklæring.

2. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du til at vi, og andre selskap i samme konsern, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om deg som for eksempel ditt navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsopplysninger og lignende. Det samme gjelder for opplysninger om din bruk av Tjenesten (herunder treningshistorikk og tilhørende aktiviteter) samt andre opplysninger som er nødvendig for å administrere din bruk av Tjenesten eller informere om tilknyttede tjenester fra oss. For mer informasjon om hvem som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, hvordan vi ivaretar ditt personvern og kontaktinformasjon mv., se vår personvernerklæring her.

7. Eierskap og rettigheter

1. Alt innhold, materiale og data som du får tilgang til gjennom Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, varemerker, tekst og bilder osv. (“Innhold“), tilhører oss og/eller de vi utleder våre rettigheter fra. Det er forbudt å kopiere, endre eller på annen måte benytte Innhold uten vårt samtykke.

8. Dine plikter

1. Du skal bruke Tjenesten i samsvar med lov, forskrift og de til enhver tid gjeldende vilkårene i denne Avtalen. Du skal ikke bruke eller forsøke å bruke Tjenesten til å utføre straffbare handlinger eller skadelig aktivitet eller i forbindelse med forretningsvirksomhet eller for andre kommersielle formål. Det er ikke tillatt å benytte Tjenesten for andre formål enn for å kjøpe treningstjenester til egen bruk. Det er ikke tillatt å forsøke å hacke eller teste sikkerheten eller konfigureringen på noen av våre plattformer.

2. Vi forbeholder oss retten til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning, stenge din tilgang til Tjenesten eller treffe andre rimelige tiltak dersom vi mistenker eller oppdager noe som etter vårt syn utgjør misbruk av Tjenesten. Som misbruk av Tjenesten regnes blant annet brudd på vilkårene i denne Avtalen, handlinger i strid med lov, truende eller upassende oppførsel overfor trenere eller andre deltakere. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart som mulig. I perioden Tjenesten er stengt vil du ikke kunne delta på treninger og du vil heller ikke få refundert betaling for slike treninger.

3. Du skal holde oss skadesløse fra ethvert krav og alle tvister som oppstår (i) mellom deg og tredjeparter (herunder trenere, eiere av lokasjoner for trening, offentlige myndigheter o.l.) eller (ii) mot oss fra tredjeparter som en følge av din bruk av Tjenesten.

9. Ansvarsbegrensninger

1. Vår Tjeneste består av en teknologisk plattform som hjelper brukere og selskap som tilbyr trening med å komme i kontakt med hverandre, inngå avtale og håndtere betaling. Vi er ikke part i avtalen om selve treningstjenesten og kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller mangler ved treningstjenesten eller andre tap og skader som oppstår i forbindelse med treningen. Dette inkluderer men er ikke begrenset til personskader, tingsskader, tyveri, tap som følge av at treneren ikke møter opp til avtalt tid og sted, at treningstjenesten ikke har tilfredsstillende kvalitet eller andre tap og skader som skyldes treneres handlinger.

2. Ved å inngå denne Avtalen erkjenner du at treningstilbudet som til enhver tid er tilgjengelig gjennom Tjenesten vil kunne variere og at du ikke har noen garanti for at det vil være trenere i alle geografiske områder. Vi er videre ikke ansvarlig for feil i informasjon som fremgår av trenernes profiler, treningstilbud, eller som gis på selve treningen som tilbys gjennom Tjenesten.

3. Det kan forekomme opphold eller avbrudd i Tjenesten som følge av feil, vedlikehold og oppdateringer. Vi er ikke ansvarlig for opphold eller avbrudd som skyldes tredjeparter og andre forhold utenfor vår kontroll.

4. Vårt totale erstatningsansvar under Avtalen er begrenset til kr 1500. Du kan ikke kreve dekket indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til, tap som følge av driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste, tap av data eller krav fra tredjeparter.

10. Endringer i avtalevilkår og tjenesten

1. Vi forbeholder oss retten til å kunne gjøre endringer i Avtalen, samt foreta endringer i Tjenestens innhold og funksjonalitet uten å varsle deg.

2. Ved vesentlige endringer til ugunst for deg, vil du bli varslet og bedt om å godkjenne endringen ved neste innlogging. Dette gjelder likevel ikke dersom endringen må gjennomføres for å oppfylle et lovpålegg eller en forpliktelse overfor tredjepart. Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter at endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen.

11. Oppsigelse

1. Ønsker du å si opp denne Avtalen og avslutte din bruk av Tjenesten kan du gjøre dette ved å sende en skriftlig henvendelse til support@flxbl.no eller ved å slette din brukerkonto i applikasjonen. Oppsigelsen trer i kraft umiddelbart.

2. Vi forbeholder oss retten til å si opp denne Avtalen med 14 dagers varsel.

3. Ved opphør av Avtalen slettes din brukerkonto og du kan ikke lenger bruke Tjenesten. Du vil ikke få refundert betaling for trening du har booket og betalt for før Avtalens opphør.

12. Overdragelse

1. Vi har rett til å overføre din brukerkonto, data og personopplysninger til et annet selskap i samme konsern, eller til en tredjepart dersom dette skjer som ledd i en virksomhetsoverdragelse.

13. Lovvalg og juridiksjon

1. Denne Avtalen og enhver tvist i forbindelse med Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle konflikter mellom oss og deg skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom vi ikke kommer til enighet, kan konflikten løses av norske domstoler med verneting der du har bopel.

14. Kontakt oss

1. Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss, kan du gjerne sende en epost til support@flxbl.no. Gjelder henvendelsen din bestemte treningsøkter kan du også benytte skjema tilknyttet «Tidligere aktiviteter» i appen.